Scrolled 0 Pixels

Jak se Vám líbí?

integrovaná správa servisních kontraktů

Multi Vendor
Management

Rozvíjíte informační a komunikační infrastrukturu firmy. Pořizujete nové technologie. Pro každou novou technologii uzavíráte nový servisní kontrakt. Servisních kontraktů přibývá, každý má ovšem jiné parametry a je uzavřen s jiným dodavatelem nebo výrobcem.

Dimension Data Vám poskytne jedno kontaktní místo, prostřednictvím kterého budete nadále řešit veškeré servisní požadavky. Pro všechny technologie, podle stanovených SLA.

Jak se Vám líbí?

správa incidentů

Incident
Management

Žádná komunikační infrastruktura ani informační systém není dokonalý. Incidenty jednoduše vznikají a přinášejí
s sebou komplikace, potíže a v nejzávažnějších případech i velké problémy a finanční ztráty.

Dimension Data rychle a přesně diagnostikuje Vámi hlášené incidenty a provede nezbytné kroky k jejich vyřešení. Vzdáleně nebo s garantovanou dobou dojezdu odborníka na místo. Zkrátí se doba nedostupnosti
Vašich systémů, snížíte provozní náklady
a ochráníte Vaše investice.

Jak se Vám líbí?

flexibilní úrovně garantovaného servisu

Servisní úrovně

Jedna úroveň garantované služby nevyhoví
zdaleka všem specifickým nárokům na dostupnost různých prvků Vaší komunikační a informační infrastruktury. Jedna univerzálně nastavená úroveň SLA přináší vysoké servisní náklady a ohrožuje hladký chod Vašeho byznysu.

Umožníme Vám flexibilně nastavit různé úrovně garantované dostupnosti pro různé části Vaší komunikační a informační infrastruktury.
Pomůžeme Vám vybrat si z pestré palety
servisních úrovní, vždy s ohledem
na skutečné potřeby
Vašeho byznysu.

Jak se Vám líbí?

výměna hardware

Výměna hardware

Každá komponenta Vaší komunikační a informační infrastruktury má svou životnost. Pokud dojde ke zničení nebo poškození, není jiná cesta, než vadný prvek fyzicky nahradit a znovu uvést do chodu. Dříve, než nefunkčnost způsobí škody na dobrém jméně Vaší firmy nebo finanční ztráty.

Propracovaný systém servisních a logistických služeb Dimension Data je pro Vás zárukou, že náhradní hardware obdržíte rychle a vždy v souladu s nastavenými smluvními podmínkami.

Jak se Vám líbí?

specialista na místě

Engineer to Site

Složité problémy nebo krizové situace není leckdy možné řešit vzdáleně. Pokud jde o čas a Vaše firma nedisponuje dostatečnými odbornými kapacitami, má fyzická přítomnost specialisty cenu zlata.

Dimension Data disponuje špičkově kvalifikovanými specialisty pro různé části komunikační a informační infrastruktury. Profesionální dispečink Vám zaručí
rychlý dojezd odborníka na místo, přesně v souladu
s uzavřenými smluvními podmínkami.

Jak se Vám líbí?

správa předplatných

Subscription
Services

Některé služby máte u svých dodavatelů předplaceny. Například přístup k softwarovým aktualizacím, přístup
do centra technické podpory nebo přístup k nejnovějším bezpečnostním knihovnám. Udržovat přehled o aktuálním stavu předplatného může znamenat administrativní zátěž - kapacitní a v důsledku finanční.

Dimension Data převezme kompletní zodpovědnost
za správu Vašich předplatných. Zajistí včasný nákup
a obnovu, udrží Vaši infrastrukturu v optimálním
a efektivním chodu.

Jak se Vám líbí?

servisní portál

Uptime portál

Mít jedno místo, prostřednictvím kterého máte
kompletní přístup k historii, parametrům a statusům servisních služeb a požadavků, znamená zásadně snižovat čas, náklady a zvyšovat efektivitu servisních procesů.

Dimension Data Vám poskytne přístup na webový servisní portál. Zde máte možnost zadávat servisní požadavky, kontrolovat jejich status, prohlížet reporty
a revidovat parametry Vašich servisních smluv.

Jak se Vám líbí?

správa servisních úrovní

Service Level
Management

Vaše firma se mění. Profitabilní aktivity posiluje, nevýhodné utlumuje, zavádí zcela nové služby. Rostoucí disharmonie mezi obchodními nároky organizace a servisním zajištěním podpůrných technologií přináší nadbytečné servisní náklady a nedostatečnou garanci technologické dostupnosti.

Dimension Data Vám pravidelně poskytne specializované reporty a přehledy o čerpání servisních služeb. Doporučíme změny, které povedou k vyšší dostupnosti technologií. Průběžně optimalizujeme Vaše náklady
na servisní zajištění. Přinášíme soulad
mezi servis a Vaše obchodní
aktivity.

Jak se Vám líbí?

obnova licencí

Licence Renewal

Různých typů a počtů softwarových licencí máte
ve firmě stovky, tisíce nebo desítky tisíc. Udržovat si dokonalý přehled o stavu jejich platnosti a aktuálnosti může znamenat obrovskou administrativní zátěž. Ne pro jednoho, ale hned pro několik pracovníků.

Převezmeme kompletní zodpovědnost za správu Vašich softwarových licencí. Díky preciznímu evidenčnímu systému Vás vždy včas upozorníme na termíny nezbytné obnovy. Kompletně odstraníme legislativní
i faktická rizika spojená s neuhrazenými
licenčními poplatky.

Jak se Vám líbí?

hodnocení stavu infrastruktury

Assessments

Vaše komunikační a informační infrastruktura se rozrůstá. Absorbuje nové technologie, mění se její provozní nároky. Aby byl trvalý rozvoj efektivní, je nezbytné určit mu dlouhodobý směr a těžit maximum
z prováděných investic.

Zhodnocení stavu Vaší infrastruktury přináší nezávislý pohled na současný výkon, bezpečnostní atributy
a potenciál dalšího rozvoje. Dimension Data má vypracovány prakticky ověřené metodiky pro desítky
typů hodnocení stavu Vaší komunikační a informační infrastruktury a jejích fragmentů.

Jak se Vám líbí?

operativní změny v infrastruktuře

Moves, Adds,
Changes and Deletes

V procesu poskytování servisních služeb je časově nejnáročnější provádění drobných činností. Objevují se nahodile, avšak neustále, typicky bývají velice urgentní avšak s nízkou mírou důležitosti z pohledu celé organizace. Jejich odstraňování konzumuje obrovské množství času kvalifikovaných specialistů.

Dimension Data ochrání čas Vašich interních specialistů
a poskytne Vám zdroje k provádění drobných
operativních oprav a úprav. Buď vzdáleně,
anebo přímým zásahem technika v místě.

Jak se Vám líbí?

konzultant na telefonu


Consultant on Call

Každý potřebuje čas od času poradit.
Načerpat rychle informace, získat kvalitní doporučení. Internetové vyhledavače a odborná literatura jsou mocná média, ale přímé telefonické spojení na vysoce kvalifikovaného specialistu, který je připraven se Vám věnovat, ten nahradit nedokážou.

Dimension Data Vám přidělí telefonické spojení na specialistu, se kterým můžete konzultovat své potřeby
a požadavky. Takové, které není možné klasifikovat jako incidenty – například konfigurační doporučení.

Jak se Vám líbí?

servis v místě

Site Based Services

Některé části Vaší infrastruktury jsou natolik
kritické, že si zaslouží speciální pozornost. Některé
typy incidentů je dokonce možné předpokládat.
Někdy je zkrátka moudré, připravit se na nejhorší.

Dimension Data Vám poskytne odborné kapacity a rezervní technologie, které budou trvale umístěny přímo v prostředí Vaší firmy. Zajistíme Vám bezprostřední dostupnost špičkově kvalifikovaných konzultantů detailně
seznámených s Vaší situací, kteří dokáží
bezprostředně reagovat na jakoukoliv
rizikovou situaci. Rychlejší reakci
na vzniklé incidenty a problémy
už nemůžete získat.


Možnost získat mechanické stopky byla ukončena k 30.9.2013.


Uptime


Nabídka servisních služeb společnosti Dimension Data je pestrá a vždy Vám umožní vybrat si mix, který nejlépe odpovídá Vašim potřebám a očekáváním. A vybrat si můžete i nyní.

Svá hodnocení nám můžete odeslat anonymně.


Odeslat anonymně

Osobní údaje

Jméno a přijmení:
Email:
Firma:
Pracovní pozice:
Adresa doručení:


Vyplněním údajů dávám společnosti Dimension Data Czech Republic a.s., IČ: 49097695, se sídlem V Celnici 1028/10, Praha 1, PSČ 110 00, jakožto správcem, souhlas ke zpracování svých osobních údajů za účelem dalšího kontaktu, nabízení výrobků, obchodu a služeb společností Dimension Data Czech Republic a.s. Souhlas uděluji na dobu neurčitou. Společnost Dimension Data Czech Republic a.s. bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu uvedeném v tomto dokumentu a bude je dále zpracovávat. Společnost Dimension Data Czech Republic a.s. informuje tímto každého, kdo poskytl své osobní údaje ke zpracování, o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění /dále jen zákon/, to je zejména o tom, že poskytnutí těchto osobních údajů je dobrovolné, že osoba poskytující své osobní údaje má právo přístupu k nim, má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze, Pplk. Sochora 27,PSČ 17000 v případě, že zjistí, že společnost Dimension Data Czech Republic a.s. porušuje své povinnosti vyplývající z tohoto zákona a má také právo požadovat zejména blokování, opravu, doplnění nebo likvidací svých osobních údajů, a to bezplatně.