Vlastními silami nebo s partnerem

Zveřejněno:

Vlastními silami nebo externím dodavatelem? Svými zaměstnanci nebo odborníky z vnějšího prostředí firmy? Otázky, kterými se zabývá mnoho společností již od okamžiku svého vzniku a vůbec nemusí jít jen o oblast assessmentu. Neustálé opakování těchto otázek napříč různými segmenty a vertikálami navíc svědčí o tom, že jednoduchá a univerzálně platná odpověď neexistuje.

Určitě platí – ať chceme či ne – že interní zaměstnanci vždy něco stojí a zajištění vybrané služby firemními zdroji s sebou, tak jako tak, nese určité náklady. Zdaleka přitom nejde pouze o mzdu, ale o řadu souvisejících nákladů včetně finančních prostředků na vzdělávání nebo na technické a materiálové vybavení. Celkové náklady proto mohou být u využití interních zaměstnanců mnohem větší, než při využití služeb třetích stran. A i když problematika assessmentu není z tohoto pohledu žádnou výjimkou, lze vypozorovat ještě další okolnosti, které interní zdroje značně znevýhodňují.

Hlavní rizika související s interním provedením assessmentu souvisí především s neobjektivností pracovníků, kteří se na auditu podílí. Zpravidla přitom nejde o vědomá porušování konkrétních postupů a pravidel, ale o podvědomou snahu vlastního zvýhodnění. Nebo vám připadá jako fikce představa, že administrátor, který při zjištění svých vlastních chyb a nedostatků bude ochotně informovat nadřízené a přizná pochybení? A situaci příliš nezlepší ani předem dané písemné záruky potvrzující, že administrátor za nedostatky nezodpovídá.

Je to prostě tak

Vlastní zvýhodňování je problematické zejména ve velkých firmách, které jsou běžně dělené do více segmentů a ve kterých za tyto segmenty zodpovídají jiní zaměstnanci nebo týmy. Tehdy dochází k protěžování svého segmentu či oblasti, a pro závěrečné vyhodnocení tak má firma k dispozici vstupy, které jsou vůči sobě neobjektivní a jejich srovnání je značně problematické.

Interní zaměstnanci navíc ani nemusí přesně vědět, jaké všechny kroky mají v rámci assessmentu provést a na jaké oblasti se blíže zaměřit. Nejde přitom o to, že by nebyly odborníky ve svém oboru – obvykle jim ale chybí potřebný nadhled a zkušenosti z jiných auditů. Externí dodavatel má zpravidla k dispozici specialisty, kteří se assessmentu věnují dlouhodobě a dokáží využít dosavadní zkušenosti. Výhodou externí firmy je také odolání tendencím pomíjet některé oblasti, o kterých si interní zaměstnanci myslí – oprávněně či neoprávněně – že jsou přece jasné, že o nich vše potřebné vědí a není tedy nutné je blíže prověřovat.

Ale bez nich to nejde

Třetí strana má proto veškeré předpoklady vyhnout se negativním vlivům, které na interní zaměstnance působí. V žádném případě to ale neznamená, že by s nimi neměla spolupracovat – právě naopak. Interní zaměstnanci jsou zdrojem neformálních informací, které mohou vysvětlit i na první pohled nesmyslné změny v infrastruktuře. Důležité ale je, že interní zaměstnanci pomohou s vysvětlením zjištěného rozporu, nikoli s jeho odhalením.

Externí dodavatel má větší šanci věcně oddělit jednotlivé fáze assessmentu – od tzv. discovery fáze zjišťování potřebných informací přes fázi analýzy až po vypracování výstupů a doporučení. Oddělení jednotlivých etap umožnuje získat nejen lepší podklady pro porovnání předpokládaného a skutečného stavu, ale také přesné informace o aktuální pozici v životním cyklu – a to pro každé konkrétní zařízení. Interní zaměstnanci mají tendenci mezi jednotlivými etapami přecházet a vstupy i výstupy přizpůsobovat.

Jednoznačně tedy platí, že pro assessment je lepší využívat služby externího dodavatele. Zásadní přitom není přímý finanční přínos, ale výhody související s kvalitou a správností závěrů procesu posuzování. Využití interních zdrojů zpravidla vede k získání málo muziky za málo peněz – a nepřesné závěry mohou být horší, než závěry žádné. Zejména v případě falešných uspokojení, že žádná rizika v prověřené infrastruktuře nejsou.

© 2018 Dimension Data All Rights Reserved | Souhlas se zpracováním osobních údajů

Téma aktuálního čísla

IT TRENDY PRO ROK 2019

Kontakt

Dimension Data Czech Republic s.r.o.
Milevská 2095/5
140 00 Praha 4
Tel: +420 224 600 010
Email: info.cz@dimensiondata.com
www.dimensiondata.com