Spoluvlastnictví? Možnost ovlivnění rozvoje!

Zveřejněno:

Hlavním cílem inteligentního komplexu Nupharo je podpora nových možností v energetice, které využívají stejnosměrný proud a jsou mj. zaměřené na automatizaci budov. Na celkovém rozpočtu projektu Nupharo ve výši 20 miliónů eur se 12 milióny podílí Evropská unie a 2,3 milióny firma ABB.

Tato přední společnost s celosvětovou působností v oblasti energetiky a automatizace se projektu účastní prostřednictvím své jednotky pro investice do rizikového kapitálu, ABB Technology Ventures (ATV). Ta vznikla v roce 2009 právě za účelem investic do strategicky zajímavých společností v rané a růstové fázi. Již dříve investovala do inteligentních sítí, kybernetické bezpečnosti silových rozvodů či energetické optimalizace datových center.

Díky své investici je společnost ABB částečným vlastníkem komplexu Nupharo Park a má tak vliv na strategické směřování celého projektu. Členové představenstva Nupharo jsou mj. Jeffrey Johnson, ředitel obchodního rozvoje v podnikové jednotce pro marketing a řešení pro zákazníky ABB, a Rainer Baumann, ředitel výrobkové skupiny automatizace budov v divizi Výrobky pro nízké napětí ABB. Důležitým, i když v žádném případě ne primárním cílem investice ABB do projektu Nupharo je i podíl na finančních přínosem celého projektu.

Stejnosměrný proud

Nosná myšlenka projektu Nupharo orientovat se zejména na stejnosměrný proud je pro ABB velmi zajímavá, zejména pak vzhledem k dříve realizovaným projektům v oblasti převodu mezi střídavými a stejnosměrnými systémy. Právě společnost ABB jako první představila komerčně použitelný přenos velmi vysokého napětí stejnosměrným proudem. A nyní využívá stejnosměrný proud v aplikacích pro vysoké i nízké napětí, jako je například nabíjení elektromobilů nebo rozvodné elektrické systémy na lodích, v budovách a v datových centrech.

Výhoda? I ochrana životního prostředí.

Celý Nupharo Park vhodně doplňuje vlastní výzkum společnosti ABB. Ostatně, přístup k projektu budou mít v budoucnu všechny její divize. V současné době se na inteligentním komplexu podílí především divize Výrobky nízkého napětí, která se v rámci tohoto projektu zaměřuje především na efektivní využití jednotlivých stavebních prvků pro komplexní automatizaci a maximalizaci energetických úspor. Společnost ABB se navíc podstatně podílí i na snížení dopadu na životní prostředí. Komplex Nupharo je společenstvím s nulovou uhlíkovou stopou a stavební infrastruktura i její součásti umožňují rozšiřovat kampus jednoduchým přidáváním dalších „zelených“ komponent.

Automatizace a kontrola

Podpora aktivního řízení energií umožní eliminovat vliv lidského faktoru, který v oblasti energetických úspor je tím největším problémem. Například kvůli tomu, že lidé často zapomínají při odchodu z kanceláří vypnout elektrické spotřebiče. Součástí výsledného řešení bude i podrobná vizualizace pro řídící centrum. Provozovatel parku Nupharo tak bude mít k dispozici graficky přehledný velín informující jak o aktuálních stavech, tak o predikcích dalšího vývoje. Získaná data bude možné agregovat i členit dle různých kritérií a poskytovat podklady k naprosto přesnému vyúčtování pro jednotlivé nájemce i k odhadu nejbližšího vývoje energetických nároků. To vše téměř v reálném čase.

Inovace jako princip

Společnost ABB si velmi dobře uvědomuje důležitost praktického prosazování inovativních myšlenek a nových technologií. Projekt inteligentního kampusu Nupharo je přesně tím místem, kde lze skloubit jednotlivé oblasti, které souvisí s inteligentními budovami, s reálnými nároky praktického nasazení. ABB jak svojí finanční investicí, tak i aktivním technologickým zapojením výrazně přispěje k úspěšnému splnění nemalé výzvy, které sebou Nupharo přináší. Přístup společnosti ABB k celému projektu je navíc velmi otevřený a jednoznačně vítá účast dalších subjektů. A to se nezmění ani po roce 2014, kdy dojde k oficiálnímu zahájení provozu parku.

© 2018 Dimension Data All Rights Reserved | Souhlas se zpracováním osobních údajů

Téma aktuálního čísla

IT TRENDY PRO ROK 2019

Kontakt

Dimension Data Czech Republic s.r.o.
Milevská 2095/5
140 00 Praha 4
Tel: +420 224 600 010
Email: info.cz@dimensiondata.com
www.dimensiondata.com